Pagina opties

Groter

Algemene beschouwingen t.a.v. begroting 2019

In de kadernota geeft het college een aantal grote lijnen aan voor de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022, zowel inhoudelijk als financieel. In de raadsvergadering van 21 juni 2018 hielden de fracties algemene beschouwingen waarin ze hun beleidsprioriteiten naar voren brengen, gevolgd door een discussie. De conclusies van die discussie vormen het uitgangspunt voor het opstellen van de begroting en de meerjarenraming, die in november worden vastgesteld.

De kadernota, de moties en amendementen en de algemene beschouwingen kunt u inzien bij vergaderpunt 13 onder de raadsvergadering van 21 juni 2018. U kunt ook de video van de vergadering bekijken.

Video raadsvergadering 21 juni 2018 - punt 13