Pagina opties

Groter

Algemene beschouwingen t.a.v. begroting 2018

In de kadernota geeft het college een aantal grote lijnen aan voor de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021, zowel inhoudelijk als financieel. In de raadsvergadering van 15 juni 2017 hielden de fracties algemene beschouwingen waarin ze hun beleidsprioriteiten naar voren brengen, gevolgd door een discussie. De conclusies van die discussie vormen het uitgangspunt voor het opstellen van de begroting en de meerjarenraming, die in november worden vastgesteld.

Te downloaden: