Pagina opties

Groter

Ruimte voor energie

De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum hebben ambitieuze klimaatdoelstellingen. Samen willen ze een volgende stap zetten in de energietransitie. De energietransitie staat voor de doelstelling om van fossiele energiebronnen (aardgas, steekolen, olie) over te stappen naar volledig hernieuwbare energiebronnen (bijvoorbeeld afkomstig van zon en wind).

De visie 'Ruimte voor energie' gaat over de ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energie. Deze visie geeft antwoord op de vraag hoe de drie gemeenten willen omgaan met hernieuwbare energieopwekking van vooral zon en wind. De visie biedt een kader zodat de drie gemeenten een afgewogen besluit kunnen nemen bij aanvragen voor (grootschalige) hernieuwbare energieopwekking.

De visie in het kort

Energie die je niet gebruikt hoef je ook niet op te wekken. Daarom gaan de drie gemeenten het besparen van energie stimuleren. In de visie staat dat energie die toch nodig is zoveel mogelijk in de buurt of in de omgeving van de gebruiker opgewekt moet worden. Dat kan door het plaatsen van zonnepanelen op het dak van een eigen woning.

In het buitengebied willen de gemeenten een beperkt aantal zonneparken toestaan. Hiervoor wordt een apart traject opgezet waarop initiatiefnemers van zonneparken zich kunnen inschrijven. Voor kleinschalige zonneparken is ruimte dichtbij de dorpskernen. Verder vinden de gemeenten het belangrijk dat er wordt gekeken naar dubbel gebruik, bijvoorbeeld zonnepanelen boven een parkeerplaats. De gemeenten vinden het belangrijk dat de opbrengsten van duurzame energie in het gebied terugvloeien naar de omgeving, daarom wordt er gestreefd naar minimaal 50% lokaal eigendom bij nieuwe zonneparken.

Met windenergie wordt terughoudend omgegaan. Buiten de huidige uitbreidingen van windparken bij Delfzijl biedt de visie geen nieuwe mogelijkheden voor windparken. Wel is er een mogelijkheid voor de verkenning van dorpsmolens. Dit zijn losse windturbines die volledig in eigendom zijn van de samenleving. Meer informatie hierover vindt u in de leidraad lokaal eigendom.

Samen met inwoners

De gemeenten hechten veel waarde aan inspraak van de inwoners. Daarom hebben de gemeenten elf werksessies met inwoners gehouden. Daarnaast is er een bijeenkomst gehouden met leerlingen van het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum. Ook de lokale energiecoöperaties, maatschappelijke partners, industrie en het bedrijfsleven hebben hun input in diverse sessies gegeven. Al deze gesprekken zijn meegenomen bij het schrijven van de visie 'Ruimte voor energie'.

Visie Ruimte voor energie

Bekijk de visie Ruimte voor energie

Bekijk de bijlage Ruimte voor energie

Inschrijvingsprocedure zonneparken in het buitengebied

In de periode van 1 juli 2020 t/m 18 januari 2021 hebben initiatiefnemers de mogelijkheid om een initiatief voor zonneparken in het buitengebied in te dienen. De gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum willen de initiatieven in het buitengebied zorgvuldig tot stand laten komen waarbij selectie plaatsvindt op basis van kwaliteit. In de leidraad zonneparken is een beoordelingskader opgenomen waaraan de initiatieven worden getoetst. Het initiatief dat het hoogst scoort, voegt de meeste kwaliteit toe en krijgt de kans om het initiatief/plan verder uit te werken met de samenleving en andere actoren.

Uitnodiging informatiebijeenkomst 15 september

Op dinsdag 15 september 2020 organiseren de drie gemeenten een informatiebijeenkomst over de inschrijvingsprocedure voor zonneparken in het buitengebied.

Locatie:               Landgoed Ekenstein, Alberdaweg 70, Appingedam

Datum:                15 september 2020

Tijd:                      19.00 uur

In verband met de coronamaatregelen is het noodzakelijk om u vooraf aan te melden voor deze bijeenkomst. Vermeld bij uw aanmelding uw voor- en achternaam en telefoonnummer. Deze bijeenkomst is onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen. Aanmelden kan telefonisch of via e-mail bij uw eigen gemeente via:

Gemeente Delfzijl: 14 0596 of gemeente@delfzijl.nl

Gemeente Appingedam: 14 0596 of info@appingedam.nl

Gemeente Loppersum: 0596- 54 8200 of gemeente@loppersum.nl

Aandacht voor hernieuwbare energie in huis-aan-huisbladen

De gemeenten publiceerden in december in de  Ommelander Courant, de Eemslander en de Eemsbode een special waarin alles te vinden is over de visie op hernieuwbare energie.

Te downloaden: