Pagina opties

Groter

Ruimte voor energie

De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum hebben ambitieuze klimaatdoelstellingen. Samen willen ze een volgende stap zetten in de energietransitie. De energietransitie staat voor de doelstelling om van fossiele energiebronnen (aardgas, steekolen, olie) over te stappen naar volledig hernieuwbare energiebronnen (bijvoorbeeld afkomstig van zon en wind).

De visie 'Ruimte voor energie' gaat over de ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energie. Deze visie geeft antwoord op de vraag hoe de drie gemeenten willen omgaan met hernieuwbare energieopwekking van vooral zon en wind. De visie biedt een kader zodat de drie gemeenten een afgewogen besluit kunnen nemen bij aanvragen voor (grootschalige) hernieuwbare energieopwekking.

De visie in het kort

Energie die je niet gebruikt hoef je ook niet op te wekken. Daarom gaan de drie gemeenten het besparen van energie stimuleren. In de visie staat dat energie die toch nodig is zoveel mogelijk in de buurt of in de omgeving van de gebruiker opgewekt moet worden. Dat kan door het plaatsen van zonnepanelen op het dak van een eigen woning.

In het buitengebied willen de gemeenten een beperkt aantal zonneparken toestaan. Hiervoor wordt een apart traject opgezet waarop initiatiefnemers van zonneparken zich kunnen inschrijven. Voor kleinschalige zonneparken is ruimte dichtbij de dorpskernen. Verder vinden de gemeenten het belangrijk dat er wordt gekeken naar dubbel gebruik, bijvoorbeeld zonnepanelen boven een parkeerplaats. De gemeenten vinden het belangrijk dat de opbrengsten van duurzame energie in het gebied terugvloeien naar de omgeving, daarom wordt er gestreefd naar minimaal 50% lokaal eigendom bij nieuwe zonneparken.

Met windenergie wordt terughoudend omgegaan. Buiten de huidige uitbreidingen van windparken bij Delfzijl biedt de visie geen nieuwe mogelijkheden voor windparken. Wel is er een mogelijkheid voor de verkenning van dorpsmolens. Dit zijn losse windturbines die volledig in eigendom zijn van de samenleving.

Samen met inwoners

De gemeenten hechten veel waarde aan inspraak van de inwoners. Daarom hebben de gemeenten elf werksessies met inwoners gehouden. Daarnaast is er een bijeenkomst gehouden met leerlingen van het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum. Ook de lokale energiecoöperaties, maatschappelijke partners, industrie en het bedrijfsleven hebben hun input in diverse sessies gegeven. Al deze gesprekken zijn meegenomen bij het schrijven van de visie 'Ruimte voor energie'.

Visie Ruimte voor energie

Bekijk de visie Ruimte voor energie

Bekijk de bijlage Ruimte voor energie

Aandacht voor hernieuwbare energie in huis-aan-huisbladen

De gemeenten publiceerden in december in de  Ommelander Courant, de Eemslander en de Eemsbode een special waarin alles te vinden is over de visie op hernieuwbare energie.

Te downloaden: