Pagina opties

Groter

Werkgroep burgerparticipatie

Het verstevigen van contacten tussen gemeenteraad en inwoners is een taak van de werkgroep burgerparticipatie.

Wie zitten er in de werkgroep burgerparticipatie?

Wat is het doel van deze werkgroep?

Wat doet de werkgroep burgerparticipatie?
 

Wie zitten er in de werkgroep burgerparticipatie?

De raad van Appingedam heeft een werkgroep burgerparticipatie. Dit is een werkgroep die bestaat uit raadsleden en fractieassistenten, uit elke fractie één.
Op dit moment bestaat de werkgroep uit de volgende personen:

  • Iwan Poucki (Gemeentebelangen)
  • Popko Boerema (SP)
  • Hilbrand Brantsma (PvdA)
  • Marnick Joustra (CDA)
  • Roy Wils (D66)
  • Elfriede Kooi (ChristenUnie)
     

Wat is het doel van deze werkgroep?

De werkgroep burgerparticipatie wil de contacten tussen de gemeenteraad als geheel en de inwoners van Appingedam verstevigen. De raadsleden zijn immers de gekozen vertegenwoordigers van de inwoners.
Om goede besluiten te kunnen nemen is het belangrijk dat de raad weet wat er leeft bij de bevolking. De individuele raadsleden en de politieke fracties leggen natuurlijk ook hun oor te luister bij de burgers, maar vaak is het praktischer om als hele raad de boer op te gaan en groepen burgers op te zoeken. Dat wil niet zeggen dat de raadsleden allemaal dezelfde opvattingen hebben, integendeel! Iedere fractie maakt zijn eigen afwegingen op basis van zijn eigen opvattingen.
Ook nadat de raad besluiten genomen heeft, is het van belang aan de burgers uit te leggen wat er precies besloten is en waarom. Ook hier geldt dat de fracties soms verschillende verhalen te vertellen hebben, omdat niet alle besluiten in de raad met algemene stemmen worden genomen.

Wat doet de werkgroep burgerparticipatie?

De werkgroep burgerparticipatie organiseert de volgende activiteiten:

Informatie- en discussieavonden

Hiervoor worden alle inwoners via de krant en de website uitgenodigd. De raad legt verantwoording af over besluiten die genomen zijn, maar wil ook graag horen wat de burgers vinden van belangrijke beleidsontwikkelingen.
Er wordt informatie gegeven, vaak met een presentatie, maar het belangrijkste zijn de discussies (soms in tafelgroepen) over uitdagende stellingen. De uitkomsten van deze discussies zetten de raadsleden aan het denken en worden in de fracties gebruikt bij de bepaling van hun standpunten.

Bezoeken aan bedrijven en maatschappelijke organisaties

Wat er speelt in bedrijven en organisaties is ook van belang voor een goede afweging. Daarom organiseert de werkgroep werkbezoeken.

Kindergemeenteraad

Kinderen en jongeren zouden zich een mening moeten vormen over hun omgeving en weten hoe de politieke besluitvorming in zijn werk gaat. Zij zijn immers de burgers van de toekomst. De werkgroep speelt daarom een rol in de organisatie van de jaarlijkse ‘kindergemeenteraad’.

Advies over burgerbetrokkenheid in Appingedam

Als Appingedam deel uitmaakt van een grotere gemeente is het belangrijk dat de inwoners zich gehoord blijven voelen door het gemeentebestuur, dat de afstand tot het gemeentebestuur niet te groot wordt en dat de burgers zeggenschap krijgen over hun eigen wijk en stad. De werkgroep burgerparticipatie denkt na over een goede manier om hier vorm aan te geven en hierover met de inwoners in gesprek te komen.

Informeren van de inwoners

Ook ziet de werkgroep erop toe dat de inwoners optimaal en in eenvoudige taal worden geïnformeerd over de onderwerpen die op de agenda van de raad staan en over besluiten van de raad.

Voor actuele informatie over de activiteiten van de commissie kunt u zich wenden tot de griffie.