Pagina opties

Groter

Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie doet onderzoek naar de (maatschappelijke) effecten van het gemeentelijk beleid.

Wie zitten in de Rekenkamercommissie?

De Rekenkamercommissie bestaat uit drie externe leden.
De leden worden benoemd voor een periode die gelijk is aan de zittingsduur van de raad. De rekenkamercommissie Appingedam heeft een 'personele unie' met de rekenkamercommissies van Delfzijl en Loppersum, dat wil zeggen dat ze dezelfde leden hebben. In de praktijk functioneren de drie rekenkamercommissies als één DAL-commissie.

Voor meer informatie over de rekenkamercommissie kunt u contact opnemen met de secretaris, mevrouw W. Onrust. Ze is bereikbaar op telefoonnummer (0596) 639 332 of via e-mail: w.onrust@delfzijl.nl.

Wat doet de Rekenkamercommissie?

De Rekenkamercommissie doet onderzoek naar de (maatschappelijke) effecten van het gemeentelijk beleid. Het gaat hierbij om de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid.

Worden de doelen die de gemeenteraad heeft gesteld wel bereikt? Heeft het college van burge­meester en wethouders het plan wel efficiënt uitgevoerd? En wat kunnen we leren van ervaringen uit het verleden. De Rekenkamercommissie is een nieuw instrument bedoeld om de controlerende taak van de gemeenteraad te versterken.

De rekenkamercommissie neemt een aparte en onafhankelijke plaats in binnen het bestuurlijk stelsel. Deze onafhankelijkheid houdt onder meer in dat de rekenkamercommissie zelf bepaalt wat zij onderzoekt en rapporteert. Raad en college kunnen wel een onderwerp voor onderzoek voordragen. Ook burgers worden van tijd tot tijd via de Eemslander geconsulteerd over geschikte onderzoeksonderwerpen.

Het werkterrein van de rekenkamer Appingedam strekt zich uit over alle organen (raad en college), diensten en instellingen waarvoor de gemeente bestuurlijk verantwoordelijk is of waarvan de activiteiten geheel of in belangrijke mate door de gemeente worden bekostigd.

De Rekenkamercommissie Appingedam is ingesteld op basis van een ge­meentelijke verordening; de Verordening op de Rekenkamercommissie. In deze verordening heeft de gemeenteraad van Appingedam afgesproken welke bevoegd­heden de Rekenkamercommissie heeft, wat de samenstelling is van de commissie en wat de benoemingstermijn van de leden is. Ook zaken over budget en ondersteuning zijn hierin geregeld.

De DAL-rekenkamercommissie kiest sinds een aantal jaren voornamelijk onderzoeksonderwerpen die voor de drie DAL-gemeenten gezamenlijk van belang zijn.