Pagina opties

Groter

Commissie bezwaarschriften Sociaal Domein

De Gezamenlijke Commissie bezwaarschriften Sociaal Domein voor de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum (verder: gemeente) adviseert de gemeente over de behandeling van bezwaarschriften op het gebied van de Wmo 2015, de Jeugdwet en daarmee samenhangende regelingen.

De werkwijze van de commissie Sociaal Domein is vergelijkbaar met die van de algemene bezwaarschriftencommissie, die adviseert over de behandeling van bezwaarschriften buiten het sociaal domein.

Bezwaarschrift indienen

Als belanghebbenden* het niet eens zijn met een beslissing van de gemeente op het gebied van de Wmo 2015 of de Jeugdwet, kunnen zij binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de gemeente. In het toegezonden besluit staat hoe het bezwaarschrift kan worden ingediend. De gemeente bekijkt de zaak dan opnieuw en kan eventuele fouten herstellen. Voordat op het bezwaarschrift wordt beslist, wordt advies gevraagd aan een onafhankelijke commissie, de bezwaarschriftencommissie Sociaal Domein. De leden van de bezwaarschriftencommissie Sociaal Domein werken niet bij de gemeente.

* degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken

Hoorzitting

Meestal wordt door de commissie een hoorzitting gehouden waarbij bezwaarde, eventuele derde-belanghebbenden en een vertegenwoordiger van de gemeente ieder hun kant van het verhaal kunnen toelichten.

Advies

Nadat de commissie partijen heeft gehoord en aanvullende vragen heeft kunnen stellen, brengt zij schriftelijk advies uit aan de gemeente over de te nemen beslissing op het bezwaarschrift. Bij de beslissing op het bezwaarschrift wordt meestal het advies van de commissie opgevolgd, maar de gemeente kan ook afwijken van het advies van de commissie. In dat laatste geval moet de gemeente wel goed motiveren waarom zij van het advies afwijkt.

Samenstelling commissie

De commissie bestaat uit de volgende leden:

  • dhr. A. Tollenaar
  • dhr. J.J. van Vliet
  • dhr. J.M. Mulder
  • mevr. K. van Herksen-de Haan
  • mevr. J. Nieman
  • mevr. A.J.J. Buiter

Het secretariaat wordt verzorgd door dhr.  A.J. Dröge.

Te downloaden: