Pagina opties

Groter
A A

Collegeleden

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdagochtend. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Bij afwezigheid of ontstentenis vervangt de loco-burgemeester de burgemeester (in volgorde van 1e en 2e loco-burgemeester). Bij afwezigheid van één van de wethouders neemt de andere wethouder diens taken waar, tenzij anders wordt overeengekomen.

U kunt de burgemeester, de wethouders en/of de gemeentesecretaris bereiken via het bestuurssecretariaat.

Telefoonnummer:
(0596) 691 202
E-mail:
bestuurssecretariaat@appingedam.nl

Anno Wietze Hiemstra

Hiemstra
contactgegevens en taken Anno Wietze Hiemstra
FunctieBurgemeester
E-mailadresa.w.hiemstra@appingedam.nl
Taken

Portefeuille

 • Algemene bestuurlijke aangelegenheden en regionale samenwerking
 • Herindeling
 • Gaswinning en versterkingsopgave
 • Voorlichting, communicatie en representatie
 • Openbare orde, veiligheid en handhaving
 • Centrumontwikkeling
 • Personeel en organisatie
 • Economische zaken
 • Beleidscoördinatie

Nevenfuncties (onbezoldigd)

 • Lid dagelijks bestuur Vereniging Groninger Gemeenten
 • Voorzitter Coöperatieve Vereniging Fivelpoort
 • Voorzitter Raad van Toezicht Ondernemershuis Noord-Groningen
 • Voorzitter Nationale Programmaraad Participatie (gericht op ketensamenwerking tussen gemeenten, UWV, Divosa, Cedris)

Uit het burgemeesterschap voortvloeiende functies (onbezoldigd)

 • Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen
 • Plv. lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg
 • Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie DEAL-gemeenten

Annalies Usmany-Dallinga

Usmany-Dallinga
contactgegevens en taken Annalies Usmany-Dallinga
FunctieWethouder
E-mailadresa.usmany@appingedam.nl
Taken

1e loco-burgemeester

Portefeuille

 • Financiën, belastingen en grondexploitaties
 • Stadspromotie, recreatie/toerisme, kunst en cultuur
 • Ruimtelijke ordening en ontwikkellocaties
 • Jeugdzorg
 • Zorg en Wmo
 • Participatie, waaronder sociale zaken en werkgelegenheid
 • Wonen en welzijn

Nevenfuncties (onbezoldigd)

 • Bestuurslid Routebureau Groningen

Uit het wethouderschap voortvloeiende functies (onbezoldigd)

 • Lid algemeen bestuur IVAK in liquidatie
 • Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg
 • Lid algemeen bestuur EDR
 • Vertegenwoordiging gemeente Bank Nederlandse Gemeenten NV
 • Plv. lid algemeen bestuur SANOG
 • Voorzitter dagelijks bestuur VKB
 • Lid algemeen bestuur VKB

Lea van der Tuin

van der Tuin
contactgegevens en taken Lea van der Tuin
FunctieWethouder
E-mailadresl.vandertuin@appingedam.nl
Taken

2e loco-burgemeester

Portefeuille

 • Openbare werken
 • Verkeer en vervoer
 • Milieu en duurzaamheid
 • Vergunningverlening, toezicht en handhaving
 • Monumentenzorg
 • Jeugdbeleid
 • Sport
 • Onderwijs
 • Onderwijshuisvesting
 • Informatie(-veiligheid) en automatisering

Nevenfuncties

 • Voorzitter Raad van Toezicht woonzrogcentrum Het Hooge Heem te Grootegast (bezoldigd)
 • Lid van de Bouw- en Adviescommissie Geref. Kerk Opende-Kornhorn (onbezoldigd)
 • Lid van de werkgroep voor het opzetten van een nieuw vrouwennetwerk en het bevorderen van meer participatie van vrouwen in het CDA in de provincie Groningen, Friesland en Drenthe (onbezoldigd)

Uit het wethouderschap voortvloeiende functies (onbezoldigd)

 • Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie DEAL-gemeenten
 • Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen
 • Vertegenwoordiger gemeente bij Zwembad Appingedam-Delfzijl Vastgoed B.V.
 • Lid toezichthoudend orgaan Stichting Openbaar Onderwijs Marenland
 • Lid algemeen bestuur Werkplein Fivelingo
 • Vertegenwoordiger gemeente bij Gemeenschappelijk Computer Centrum (GemCC)
 • Plv. lid algemeen bestuur VKB
 • Plv. lid algemeen bestuur IVAK in liquidatie
 • Vertegenwoordiger gemeente bij Waterbedrijf Groningen NV
 • Lid algemeen bestuur SANOG
 • Lid algemene vergadering van aandeelhouders Afvalsturing Friesland NV (OMRIN)

Arend Castelein

Castelein
contactgegevens en taken Arend Castelein
FunctieGemeentesecretaris
E-mailadresa.castelein@appingedam.nl