Pagina opties

Groter

Veelgestelde vragen over belastingen

Op deze webpagina vindt u de veelgestelde vragen en antwoorden over belastingen/WOZ.

WOZ beschikking
Taxatieverslag
Bezwaar algemeen
Bezwaar Geen Eigenaar / Geen Gebruiker
Bezwaar WOZ-waarde
Aanslag
Aanslag Riool, Afvalstoffenheffing
Automatische incasso
Kwijtschelding

WOZ beschikking

Krijg ik nog een aparte WOZ-beschikking?
Nee, de vastgestelde WOZ waarde, die van toepassing is voor uw woning staat vermeld op het aanslagbiljet.

Ik heb gelezen dat iedereen een beschikking/aanslag heeft ontvangen, maar ik heb niets ontvangen. Klopt dat wel?
Wij raden u aan contact op te nemen met de publieksbalie, tel. 14 0596.

Op de beschikking staat “waardepeildatum 1 januari 2017”. Maar dat kan niet, want toen was ons huis nog niet gebouwd.
“Waardepeildatum 1 januari 2017” betekent dat gekeken wordt naar de waarde van woningen zoals die op 1 januari 2017 was. Als uw huis later gebouwd is, wordt de WOZ-waarde gecorrigeerd naar de waarde die soortgelijke woningen op 1 januari 2017 hadden.

Ik heb mijn WOZ waarde nodig. Hoe kom ik hieraan?
Deze staat op de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. Bent u uw aanslag kwijt dan kunt u op verschillende manieren een kopie van de aanslag krijgen.

Hoe is de waarde van mijn woning vastgesteld?
Bij de waardebepaling kijken we naar de waarde van uw pand op 1 januari 2017. Dat is de waardepeildatum. Bij de taxatie van woningen kijkt de gemeente naar de prijs van de woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht. Voor de waardebepaling beschikt de gemeente over veel informatie over een pand. Het gaat dan om verkoopprijzen uit het Kadaster. Bovendien heeft de gemeente al eerder gegevens vastgelegd zoals de grootte van een pand. Deze informatie vullen wij aan met de gegevens over veranderingen in de afgelopen periode zoals verbouwingen. Nadat de kenmerken van uw woning zijn vastgesteld, onderzoeken we de prijzen van soortgelijke verkochte woningen rond 1 januari 2017. Bovendien vindt er een vergelijking plaats met verschillende woningen in de omgeving. We bekijken niet elke woning afzonderlijk. Vaak volstaat het bezoeken van één of een beperkt aantal woningen in een straat of buurt. De waarde van andere vergelijkbare woningen leiden we hiervan af. Bij de waardebepaling mogen we geen rekening houden met onder meer het waardedrukkend effect van verhuur of erfpacht. Meer informatie over de waardebepaling en de Wet WOZ kunt u vinden op de website van WOZ informatie.

Hoe is de waarde van mijn niet-woning bepaald?
Volgens de regelgeving in het kader van de wet WOZ wordt de waarde van niet-woningen meestal bepaald middels de huurwaarde-kapitalisatiemethode. Hiervoor wordt, op grond van marktgegevens van soortgelijke panden, een huurwaarde per m2 vastgesteld. Deze waarde wordt vermenigvuldigd met een bepaalde factor (de kapitalisatiefactor). Soms wordt de waarde van niet-woningen bepaald via de gecorrigeerde vervangingswaarde. Dit gebeurt op grond van de functie of specifieke situatie van een gebouw.

Waardering en aardbevingen
De waardering van de panden in de gemeente Appingedam is dit jaar op dezelfde manier verlopen als in de voorgaande jaren. Zoals hiervoor beschreven zijn we verplicht hierbij de uitgangspunten van de wet WOZ te volgen. In deze wet wordt aangegeven dat een gemeente op basis van vergelijking de onroerende zaken moet waarderen. We gebruiken hiervoor de verkopen die rondom de waardepeildatum van 1 januari 2017 zijn gerealiseerd. De invloed van de aardbevingsrisico’s op de verkoopprijzen van het onroerend goed in onze gemeente maakt onderdeel uit van de voor deze vergelijking gebruikte prijzen. Aangezien er momenteel weinig woningen verkocht worden in de gemeente Appingedam hebben we ook gekeken naar hoe de vraagprijzen zich ontwikkelen. Deze marktbewegingen hebben we ook meegenomen bij de waardering. Tenslotte maakt ook bij ons bekende schade aan onroerend goed als gevolg van de aardbevingen onderdeel uit van de waardering voor 2018.

Terug naar boven

Taxatieverslag

Ik heb gehoord dat je een taxatieverslag zelf kunt aanvragen. Hoe doe ik dat?
Via de telefoon (140596) of schriftelijk kunt u een verslag opvragen.

Ik wil graag het taxatieverslag van de woning van de buren opvragen. Kan ik deze krijgen?
Nee, u kunt alleen van uw eigendommen een taxatieverslag opvragen. Hierop staan de gegevens van drie (in uitzonderingsgevallen twee) vergelijkbare woningen.

Terug naar boven

Bezwaar algemeen

Tip: als u bezwaar tegen de WOZ waarde wilt maken raden wij u aan eerst contact te hebben met de taxateur, zie 'Bezwaar WOZ waarde'.

Ik wil bezwaar maken, moet ik nu een brief schrijven?
Ja, hierop kunt u aangeven waarom u het niet eens bent met de beschikking/aanslag. Motiveer altijd waarom u bezwaar maakt. Vervolgens zenden wij u een ontvangstbevestiging en wordt uw bezwaarschrift in behandeling genomen. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening van de beschikking door ons zijn ontvangen. U kunt ook online een bezwaarschrift gemeentelijke belastingen indienen.

Ik heb ergens gelezen dat de gemeente binnen zes weken op mijn bezwaarschrift uitspraak moet doen, maar ik heb ook gehoord dat het in sommige gevallen veel langer heeft geduurd. Op wat voor termijn kan ik uitspraak op mijn bezwaarschrift ontvangen?
Een bezwaarschrift tegen een aanslag/beschikking moet in principe binnen een kalenderjaar worden afgehandeld; deze termijn kan zo nodig met zes weken verlengd worden. Wij doen ons best om uw bezwaarschrift veel sneller te behandelen, de gemeente Appingedam streeft ernaar om binnen 6 weken na ontvangst van het bezwaarschrift een uitspraak te doen.

Terug naar boven

Bezwaar Geen Eigenaar / Geen Gebruiker

Ik ben pas verhuisd, maar ik heb nog een aanslag voor mijn oude woning gekregen.
De aanslag onroerende-zaakbelasting gaat uit van de situatie op 1 januari 2018. Heeft u na 1 januari 2018 uw woning verkocht en/of bent u na die datum verhuisd, dan krijgt u nog een aanslag onroerende-zaakbelasting voor uw oude woning voor het gehele jaar 2017. U kunt het eigenaarsdeel van de OZB terugkrijgen, dat moet bij de notaris worden verrekend met de nieuwe eigenaar.

Ik heb mijn woning verkocht, en de gemeentelijke belastingen zijn bij de notaris geregeld. Waarom krijg ik nu toch nog een aanslag?
Als u de woning vóór 1 januari 2018 heeft verkocht en de woning is ook vóór 1 januari 2018 bij de notaris overgedragen, behoort u geen aanslag meer te ontvangen voor de eigendom van uw verkochte woning. Is dit toch het geval, dan kunt u schriftelijk bezwaar maken. Heeft u de woning op of na 1 januari 2018 bij de notaris overgedragen, dan was u op 1 januari 2018 nog de eigenaar, en ontvangt u terecht de aanslagen voor de eigendom. De situatie op 1 januari 2018 is bepalend voor de belastingplicht voor het hele jaar. Ontheffing van het eigendomsdeel van de OZB in de loop van 2018 is niet mogelijk. De verrekening bij de notaris houdt in dat de koper van uw oude woning aan u een vergoeding betaalt voor deze aanslagen. Dit is echter een afspraak tussen u en de koper, waar de gemeente geen partij bij is.

Wat gebeurt er bij een verhuizing met de afvalstoffenheffing/rioolheffing?
In de regel is de situatie op 1 januari 2018 bepalend voor het hele belastingjaar. Maar ook het moment waarop de belastingschuld ontstaat. Dit laatste is bijvoorbeeld aan de orde als iemand zich in de loop van het jaar in de gemeente Appingedam vestigt. Als u na 1 januari 2018 verhuist naar een andere woning buiten de gemeente Appingedam, dan heeft dat invloed op het verschuldigde bedrag. U krijgt dan automatisch ontheffing van de resterende hele maanden op het oude adres binnen de gemeente Appingedam. Is er sprake van een binnengemeentelijke verhuizing en verandert de belastingplicht niet, dan neemt u de aanslag voor afvalstoffenheffing en rioolrecht mee.

Terug naar boven

Bezwaar WOZ waarde

Ik wil bezwaar maken tegen de WOZ waarde van mijn woning.
Het is verstandig eerst contact op te nemen met een taxateur. Deze kan u uitleg geven over de vaststelling van de WOZ waarde en inhoudelijke vragen beantwoorden. Vaak is het indienen van een bezwaar dan niet meer nodig. U kunt online contact met een taxateur aanvragen.

Ik dien een bezwaar in tegen de WOZ waarde, ik ben het niet eens met de waarde van mijn woning. Moet ik de aanslag nu wel betalen?
Een bezwaarschrift tegen de WOZ-beschikking schort de betalingsplicht niet op. U kunt wel uitstel van betaling aanvragen voor het bestreden bedrag. Dit kan uitsluitend schriftelijk bij de invorderingsambtenaar van de gemeente Appingedam, postbus 15, 9900 AA Appingedam. Zie ook de beschrijving in de Catalogus diensten en producten.

Terug naar boven

Aanslag

Mijn woning was op 1 januari 2018 nog niet gereed, moet ik nu wel betalen?
Een object waarvan de bouw nog niet gereed is, zal toch al een bepaalde waarde hebben. Voor de waardering wordt gekeken naar de situatie van 1 januari 2016 (de waardepeildatum). Dit betekent dat voor alle objecten in aanbouw, zowel woningen als niet-woningen, de voortgang op 1 januari 2018 is geïnventariseerd en op basis hiervan een waarde is vastgesteld.

Terug naar boven

Aanslag Riool, Afvalstoffenheffing

Ik word aangeslagen voor een meerpersoonshuishouding maar voer een eenpersoonshuishouding?
De situatie op 1 januari van het belastingjaar is hiervoor bepalend. Het aantal bewoners van een woning op dat moment bepaalt of er sprake is van een éénpersoons-, of meerpersoonshuishouden. Verandert het huishouden in de loop van het jaar van een één- naar een meerpersoons­huishouden, dan ontvangt u geen aanvullende aanslag, omdat de situatie van 1 januari bepalend is voor het aantal personen. Als u op het adres blijft wonen en een tweede persoon (bij­voorbeeld kind of partner) gaat het huis uit, dan krijgt u geen vermindering omdat ook dan de situatie van 1 januari bepalend is voor het aantal personen.

Terug naar boven

Automatische incasso

In hoeveel termijnen wordt het belastingbedrag van mijn rekening afgeschreven als ik gebruik maak van automatische incasso?
Het bedrag wordt in 10 gelijke termijnen geïncasseerd. Maakt u nog geen gebruik van automatische incasso maar wilt u dit wel, dan kunt u daarvoor een machtigingskaart aanvragen bij de publieksbalie. U kunt de kaart ook digitaal aanvragen. Dan sturen wij u daarna de kaart toe.

Kan ik in de loop van het jaar nog besluiten tot automatische incasso?
Ja, zelfs als u al één of meer termijnen heeft betaald kunt u alsnog gebruik maken van automatische incasso. Het nog openstaand bedrag wordt dan gedeeld door het aantal nog resterende maanden.

Als ik in de loop van het jaar niet meer automatisch wil betalen, wat moet ik dan doen?
U kunt daarvoor een stopzetting machtigingskaart aanvragen bij de publieksbalie. Dan zal wel moeten worden afgesproken hoe het eventueel openstaande saldo wordt voldaan.

Geldt de machtiging tot automatische betaling alleen voor het lopende belastingjaar?
Nee, zo lang u de machtiging niet hebt ingetrokken, geldt de machtiging automatisch voor alle lopende en volgende belastingjaren.

Ik heb al een aanslag ontvangen voor bijv. afvalstoffenheffing, waarvoor ik een machtiging heb afgegeven voor automatische incasso. Nu krijg ik nog een aanslag voor de OZB, geldt hiervoor dezelfde machtiging?
Ja, u hebt de gemeente al gemachtigd om maandelijks de gemeentelijke belastingen automatisch af te schrijven, dus hoeft u dit niet opnieuw te doen.

Wat gebeurt er met een afgegeven machtiging voor automatische incasso bij overlijden?
Na een overlijden is de door de overledene afgegeven machtiging nog steeds geldig voor de nog te betalen resterende belasting. Indien de rekening is geblokkeerd kunt u als nabestaanden een nieuwe machtiging afgeven of zelf voor betaling zorg dragen.

Terug naar boven

Kwijtschelding

Ik kan de aanslag niet betalen, kan ik kwijtschelding aanvragen?
Ja, wij verzoeken u dan binnen 3 maanden na dagtekening van de aanslag de aanvraag op te sturen. Meer informatie en het kwijtscheldingsformulier vindt u op de webpagina over kwijtschelding.

Voor welke belastingen geldt de regeling kwijtschelding?
De aanslagen afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing op mijn verzoek om kwijtschelding?
Wanneer uw verzoek om kwijtschelding is afgewezen, dan kunt u een beroepschrift indienen binnen 10 dagen na verzenddatum van de beslissing. Het college zal uw verzoek om kwijtschelding beoordelen. Hierna staat verder geen rechtsgang meer open.

Terug naar boven