Pagina opties

Groter

Welstandsnota's

Het doel van de welstandsnota's is om een bijdrage te leveren aan het behouden en, daar waar nodig, het versterken van de schoonheid en aantrekkelijkheid van de gemeente Appingedam. Door het opstellen van welstandsbeleid kan de gemeente een effectief, controleerbaar en klantvriendelijk welstandstoezicht inrichten en opdrachtgevers en ontwerpers in een vroeg stadium informeren over de criteria

Welstandsnota Stad Appingedam

In deze welstandsnota wordt het welstandsbeleid van de gemeente Appingedam uiteengezet. Het welstandsbeleid is geformuleerd vanuit de overtuiging dat de lokale overheid het publieke belang van een aantrekkelijke gebouwde omgeving dient te behartigen. Een bouwwerk maakt immers deel uit van de publieke ruimte, een voorbijganger wordt er mee geconfronteerd of hij wil of niet. Een aantrekkelijke, goed verzorgde omgeving verhoogt de belevingswaarde en de economische waarde van het onroerende goed en  versterkt het vestigingsklimaat. De welstandszorg moet hieraan in alle openheid een bijdrage leveren.

De Welstandsnota Stad Appingedam is wegens de grootte opgesplitst in 7 delen. De delen zijn hieronder te downloaden.

Supplement kavelpaspoorten Willem Allexanderlaan

In de raadsvergadering van 20 februari 2014 is het ‘supplement kavelpaspoorten Willem Alexanderlaan’ vastgesteld. Daarmee is in aanvulling op het welstandsbeleid een kader vastgesteld voor welstandstoetsing van een aanvraag voor twee-onder-een-kapwoningen op de noordelijke strook langs deze straat. Het supplement maakt daarmee deel uit van de welstandsnota en is hieronder te downloaden.

Regionaal Welstandsplan

In het welstandsplan Noord Groningen worden alleen voorstellen gedaan voor de invulling van het gebiedsgerichte welstandsbeleid en het welstandsbeleid van specifieke bouwwerken in de Regio Noord. Het gebiedgerichte beleid omschrijft criteria hoe een bouwwerk ‘zich moet gedragen’ om in zijn omgeving niet teveel uit de toon te vallen, en welke gewaardeerde karakteristieken uit de omgeving in het ontwerp moeten worden gebruikt. In het gebiedsgerichte beleid wordt alleen gesproken over de kleine en middelgrote bouwplannen. De criteria zijn gebaseerd op de identiteit, het architectonisch vakmanschap en de ruimtelijke kwaliteit zoals deze in de bestaande situatie van de afzonderlijk te onderscheiden gebieden wordt aangetroffen.

U kunt het Regionaal Welstandsplan hieronder downloaden.