Pagina opties

Groter

Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart

Alle Nederlandse gemeenten worden geconfronteerd met de wettelijke verplichting om het aspect archeologie te laten meewegen in ruimtelijke planprocedures. Dit is het directe gevolg van de ondertekening van het Verdrag van Malta in 1992 en de hieruit voortvloeiende herziening van de Monumentenwet 1988.

In het licht van deze ontwikkelingen hebben de gemeenten binnen de regio Noord-Groningen opdracht gegeven tot het opstellen van een goed onderbouwde, heldere en eenduidige archeologische verwachtingskaart/beleidsadvieskaart. RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft hiervoor in samenwerking met Deltares van september 2007 tot en met april 2008 een bureauonderzoek uitgevoerd voor het opstellen van zo'n kaart. Het doel van het onderzoek was een vlakdekkend overzicht te geven van de aanwezigheid van bekende archeologische vindplaatsen en in de verwachte archeologische waarden.

Hieronder kunt u de archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart inzien. De genoemde kaartbijlagen zijn apart te openen.

Te downloaden: