Gemeenteraadsverkiezingen 2018: informatie voor politieke partijen

Als u met uw politieke partij deel wilt nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018, moet u de volgende stappen doorlopen.

1. Registreren naam partij uiterlijk 27 december 2017

Politieke groeperingen (partijen) die in Appingedam onder een bepaalde aanduiding willen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, moeten deze aanduiding uiterlijk op woensdag 27 december 2017 bij de gemeente Appingedam laten registreren (Kieswet artikel G3).

Registratie aanduiding politieke groepering voor verkiezingen gemeenteraad

Politieke groeperingen die onder een bepaalde aanduiding willen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezing van 2018, moeten deze aanduiding uiterlijk op 27 december 2017 bij het centraal stembureau (afdeling Burgerzaken) laten registreren.

Voor groeperingen waarvan de naam al voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer (zie de website van het register Tweede Kamer) of Provinciale Staten (Platform Lokale Partijen) is geregistreerd, is het niet nodig de aanduiding opnieuw te laten registreren.

Ook de plaatselijke groeperingen die bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd, hoeven de aanduiding voor de gemeenteraadsverkiezing van 2018 niet te registreren.

Een politieke groepering die niet om een registratie van een aanduiding verzocht heeft, kan toch deelnemen aan de verkiezing met een ‘blanco’ lijst (zonder vermelding van een aanduiding boven de kandidatenlijst).

Bij het schriftelijk registratieverzoek moeten de volgende stukken worden ingediend:

 • kopieën geldig legitimatiebewijs (voor- en achterzijde) van de gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde.
 • een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn vastgelegd.
 • een bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan een half jaar).
 • een bewijs van betaling van de waarborgsom. Dit ontvangt u nadat u een bedrag van € 112,50 heeft overgemaakt op  IBAN NL69BNGH0285000438 t.n.v. gemeente Appingedam o.v.v. ‘Waarborgsom registratie politieke groepering’ en de naam van de politieke partij. Bij inlevering van een geldige kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing van 2018 wordt de waarborgsom terugbetaald.
 • een verklaring van de politieke groepering waaruit blijkt wie als gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde is aangewezen.

Het verzoek wordt afgewezen indien:

 • de aanduiding in strijd is met de openbare orde.
 • de aanduiding verwarrend is omdat hij geheel of in hoofdzaak overeenstemt met een al geregistreerde aanduiding van een andere politieke groepering, of met een aanduiding waarvoor al een registratieverzoek is ingediend.
 • de aanduiding misleidend is voor de kiezers.
 • de aanduiding meer dan 35 letters of andere tekens bevat.
 • de aanduiding geheel of in hoofdzaak overeenkomt met die van een door de rechter verboden en ontbonden rechtspersoon.
 • op dezelfde dag een registratieverzoek wordt ingediend met dezelfde/gelijkluidende aanduiding.

Kandidaatstelling 5 februari 2018

De dag van kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen is op 5 februari 2018. Dan kunnen politieke groeperingen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen een kandidatenlijst tussen 9.00 en 17.00 uur inleveren bij de afdeling Burgerzaken. Meer informatie vindt u op de website van de Kiesraad.

2. Aanmaken kandidatenlijst in OSV in januari

Uw kandidatenlijst (model H1) kunt u zelf eenvoudig aanmaken met Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV). Het centraal stembureau Appingedam gebruikt OSV voor het onderzoeken van de ingeleverde kandidatenlijsten op geldigheid en voor de nummering van de lijsten.

Alle benodigde documenten voor de kandidaatstelling worden automatisch in OSV aangemaakt.

Meer informatie over OSV vindt u op de website van de Kiesraad.

Wie mag op de kandidatenlijst?

 • Kandidaten die niet in Appingedam wonen, mogen op de lijst geplaatst worden, mits zij een verklaring overleggen waarop staat dat zij in Appingedam gaan wonen zodra zij benoemd worden in de raad.
 • Kandidaten die niet in Nederland wonen, moeten op hun instemmingsverklaring een gemachtigde in Nederland aanwijzen.
 • Ingezetenen van Appingedam die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken, mogen zich kandideren als zij EU-onderdaan zijn of, indien men geen EU-onderdaan is, meer dan 5 jaar onafgebroken legaal in Nederland wonen.
 • Minderjarigen mogen op de lijst worden geplaatst, mits zij voor maart 2022 18 jaar worden en dus tijdens de zittingsduur van de nieuwe raad nog plaats zouden kunnen nemen in de raad.
 • De naam van de kandidaat mag niet voorkomen op een andere kandidatenlijst voor de gemeenteraad van Appingedam.

Wijze van vermelding kandidaten

Op de kandidatenlijst vult u de gegevens van uw kandidaten in zoals zij staan geregistreerd in de Basisregistratie personen (BRP). U kunt zelf kiezen of u (m)/(v) achter de naam wilt plaatsen of dat u wel of geen voornamen vermeldt.

Exacte en uitgebreide regels hierover kunt u vinden in artikel H2 van het Kiesbesluit.

3. 10 ondersteuningsverklaringen in januari

10 ondersteuningsverklaringen zijn vereist als partijen:

 • voor het eerst deelnemen aan de verkiezing.
 • bij de vorige gemeenteraadsverkiezing geen zetel(s) hebben behaald.
 • deelnemen met een blanco lijst (zonder aanduiding).

De kiezers kunnen deze ondersteuningsverklaringen van 22 januari tot en met 5 februari afleggen bij de afdeling Burgerzaken.

De H4-formulieren voor ondersteuningsverklaringen kunt u aanmaken in OSV.

Wie zijn stemgerechtigd bij de gemeenteraadsverkiezingen

Elke EU-onderdaan van 18 jaar en ouder, die als inwoner staat ingeschreven in (Basisregistratie personen van) de gemeente Appingedam.

Ook een niet-EU-onderdaan van 18 jaar en ouder die in Appingedam als inwoner staat ingeschreven en die tenminste 5 jaar onafgebroken legaal in Nederland verblijft.

Buitenlandse diplomaten en hun familie zijn niet kiesgerechtigd (Kieswet artikel B3-3).

4. Waarborgsom kandidaatstelling in januari

Politieke partijen die voor het eerst deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen of die bij de vorige gemeenteraadsverkiezing geen zetel hebben behaald, moeten een waarborgsom van € 225,- betalen voor de kandidaatstelling (Kieswet artikel H14). Een bewijs van betaling van de waarborgsom ontvangt u nadat u € 225,- heeft overgemaakt op  IBAN NL69BNGH0285000438 t.n.v. gemeente Appingedam o.v.v. ‘Waarborgsom kandidaatstelling politieke groepering’ en de naam van uw politieke partij. De waarborgsom wordt terugbetaald als u geen geldige kandidatenlijst heeft ingeleverd of als uw partij een zetel of minstens 75% van de kiesdeler heeft behaald.

5. Voorinlevering in januari

Ter voorbereiding op de officiële kandidaatstelling kunt u in januari 2018 al een afspraak maken bij afdeling Burgerzaken om uitgebreid alle benodigde documenten voor de kandidaatstelling door te nemen. Hiermee voorkomt u dat na de dag van de kandidaatstelling verzuimen hersteld moeten worden.

6. Kandidaatstelling op 5 februari 2018

Op maandag 5 februari is de dag van kandidaatstelling (Kieswet hoofdstuk H). De kandidatenlijst moet dan tussen 9.00 en 17.00 uur worden ingeleverd door een in de gemeente Appingedam woonachtige kiezer bij het centraal stembureau (afdeling Burgerzaken). Deze kiezer is de (plaatsvervangend) gemachtigde van de partij, of een andere kiezer aan wie deze bevoegdheid is verleend door de gemachtigde (met behulp van het H3-1 formulier uit OSV). De kandidaten kunnen bij de inlevering aanwezig zijn.

Voor de kandidaatstelling moet u op 5 februari inleveren:

Eventueel:

Partijen die nog geen zetels hebben in de raad moeten tevens inleveren:

Op dinsdag 6 februari om 16.00 uur, houdt het centraal stembureau een niet openbare zitting tot het onderzoeken van de kandidatenlijsten. Naar aanleiding van dit onderzoek ontvangt de persoon die de lijst heeft ingeleverd per aangetekende brief een overzicht van eventuele geconstateerde verzuimen (Kieswet hoofdstuk I). De door de partijen ingeleverde documenten worden voor alle kiezers ter inzage gelegd.

Bij dit onderzoek op grond van Kieswet artikel I2 wordt niet meegewogen of een kandidaat een strafblad heeft of anderszins niet-integer is. Wel kunnen politieke partijen als zij dit belangrijk vinden dit zelf meenemen in het selecteren en screenen van kandidaten, bijvoorbeeld met een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’.

Herstel verzuimen kandidaatstelling is mogelijk tot en met 9 februari 2018

Als de door u ingeleverde documenten niet in orde blijken te zijn, kunt u deze verzuimen herstellen op woensdag 7 en donderdag 8 februari van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag 9 februari van 9.00 tot 15.00 uur bij de afdeling Burgerzaken.

7. Centraal stembureau beslist over geldigheid en nummering lijsten op 9 februari 2018

Op vrijdag 9 februari om 16.00 uur beslist het centraal stembureau in een openbare zitting  in het Stadskantoor over:

 • de geldigheid van de kandidatenlijsten
 • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten
 • het handhaven van de lijstaanduiding

Ook worden de lijsten genummerd op deze zitting. Eerst worden genummerd de lijsten van politieke groeperingen waaraan bij de laatstgehouden verkiezing een of meer zetels zijn toegekend. Aan deze lijsten worden de nummers 1 en volgende toegekend in de volgorde van de bij die verkiezing op de desbetreffende lijsten uitgebrachte aantallen stemmen, Aan de lijst met het hoogste aantal stemmen wordt het nummer 1 toegekend.

8. Verkiezingsdag woensdag 21 maart 2018

U mag op deze dag overal in de gemeente campagne voeren, maar niet in of in de nabijheid van de stembureaus.
Uiteraard mogen de stembureauleden op verkiezingsdag geen blijk geven van hun politieke gezindheid (Kieswet artikel J14).
’s Avonds worden de voorlopige uitslagen op partijniveau bekend gemaakt.

9. Definitieve uitslag vrijdag 23 maart 2018

De uitkomst van de stemming en de uitslag van de verkiezing wordt vastgesteld door resp. het hoofd- en centraal stembureau in een openbare zitting op vrijdag 23 maart om 10.00 uur in het Stadskantoor.

10. Benoeming raadsleden

De kandidaten die zijn gekozen ontvangen een benoemingsbrief van het centraal stembureau Appingedam. Deze brief wordt op of na 23 maart uitgereikt of aangetekend verzonden. Bij de benoemingsbrief ontvangen de benoemden de geloofsbrieven bestaande uit een verklaring van aanvaarding van de benoeming en een verklaring van openbare betrekkingen. Deze geloofsbrieven moeten de benoemden samen met een afschrift uit de Basisregistratie personen (BRP) binnen 10 dagen invullen en inleveren bij de griffie van de gemeenteraad. Vervolgens zal het onderzoek van de geloofsbrieven door de Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven plaatsvinden en beslist de raad op advies van deze commissie of de benoemden kunnen worden toegelaten als lid van de raad.

In de eerstvolgende zitting van de raad op 28 maart 2018 worden de benoemden beëdigd en geïnstalleerd als raadslid.

Over deze procedure wordt later meer bekend gemaakt aan de betreffende partijen en kandidaten.

Meer informatie

Gewijzigd: 08-11-2017
Ga 1 pagina terug
Naar bovenPrint deze pagina