Recent geplaatst

 • Vertrouwd op weg met uw scootmobiel

  Speciaal voor scootmobilisten organiseert Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV) op donderdag 7 december 2017 een gratis training. Het doel is dat u veilig, zelfverzekerd en met vertrouwen kan deelnemen aan het verkeer.

 • Helpt u mee zoeken naar een geschikte kandidaat voor De DamSTER?

  Wij zijn op zoek naar kandidaten voor de DamSTER. Kent u iemand die deze prijs verdient? Laat het ons weten! U kunt een persoon, bedrijf, organisatie of jongere aanmelden door het nominatieformulier in te vullen.

 • Kennisgeving ontwerp besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure

  Burgemeester en wethouders van Appingedam maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van wintertuinen aan de Garreweersterweg 16 te Appingedam. De vergunning bestaat uit het gebruiken van gronden/bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (art. 2.1, lid 1, sub c Wabo) en het veranderen van een inrichting (milieu art. 2.1, lid 1, sub e Wabo).

  Tevens heeft de raad een ontwerpbesluit 'verklaring van geen bedenkingen' afgegeven voor dit bouwplan.

  De aanvraag, het ontwerpbesluit, de bijbehorende stukken en de 'verklaring van geen bedenkingen' liggen van 16 november 2017 tot en met 27 december 2017 ter inzage in het gemeentehuis te Appingedam.

  Tijdens de periode van ter inzagelegging kunnen schriftelijk of mondeling zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college. Voor het inbrengen van een mondelinge zienswijze of het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt via www.appingedam.nl, aan de receptie of telefonisch via 14 05 96.

 • Milieumelding Eerste Industrieweg 19

  het starten van een bedrijf voor reparatie en APK van personenauto's alsmede opslag voorraad en rollend materiaal.

 • Milieumelding Sikkel 29

  het starten van een brandstofafleverpunt voor CNG (aardgas).

 • Milieumelding Farmsumerweg 19-III

  het starten van een bedrijf voor in- en verkoop van auto's.

 • Tolweg 16

  De beslistermijn voor nieuwbouw van een woning aan de Tolweg 16, 9902 TJ te Appingedam, ontvangen op 21 augustus 2017 wordt verlengd met een termijn van zes weken.

 • Ds. Christophoripad 13

  het bouwen van een woning.

 • Noordelijke kade Eemskanaal

  verbetering van de noordelijke kade van het Eemskanaal binnen de gemeente Appingedam.

 • Koningstraat 51

  het afvoeren van grond.

 • Kanaalweg 18

  vernieuwing van het Enexis-transformatorgebouw.

 • Stadsnieuws 15-11-2017

 • Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunningen

  In de notitie "Duurzaam duurt het langst" die de gemeenteraad van Appingedam in juni 2017 heeft vastgesteld is als actiepunt opgenomen dat de gemeente planologisch beleid opstelt ten aanzien van windenergie (kleine windturbines).

 • Gemeenteraadsverkiezingen 2018: informatie voor politieke partijen

 • Burg. Lewe van Aduardstraat 13 t/m 21

  het bouwkundig versterken van vijf woningen.

 • Woldweg 28

  het vervangen van een dakopbouw en twee schoorstenen.

 • Garreweersterweg 17

  het (her)bouwen van een loods.

 • Parksingel 2

  het wijzigen van de staalconstructie (wijziging op eerder verleende vergunning).

 • Burg. Lewe van Aduardstraat 2

  voor het wijzigen van de staalconstructie (wijziging op eerder verleende vergunning).

 • Stadsnieuws 08-11-2017

RSS feed