Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunningen

Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 22-12-2017
Bekendmaking heeft betrekking op: 9901, 9902, 9903
Publicatiedatum: 10-11-2017
Soort bekendmaking: ontwerpbesluiten

In de notitie "Duurzaam duurt het langst" die de gemeenteraad van Appingedam in juni 2017 heeft vastgesteld is als actiepunt opgenomen dat de gemeente planologisch beleid opstelt ten aanzien van windenergie (kleine windturbines).

In het bestemmingsplan Herziening regeling windturbines Agrarische Gebieden wordt het mogelijk gemaakt om met een omgevingsvergunning bij agrarische bedrijven kleine windtubines te plaatsen die bedoeld zijn voor de eigen bedrijfsvoering. Deze windturbines mogen maximaal een ashoogte van 15 meter hebben. Dit is in overeenstemming met de Provinciale omgevingsverordening van de Provincie Groningen die op 1 juni 2016 is vastgesteld. Naar aanleiding hiervan zijn er inmiddels enkele initiatieven geweest op grond waarvan de gemeente medewerking heeft toegezegd aan de plaatsing van kleine windturbines in afwijking van het bestemmingsplan.

De gemeenteraad heeft op 20 april 2017 besloten om de coördinatieregeling van toepassing te verklaren voor het plaatsen van kleine windturbines en herziening van het bestemmingsplan Stad Appingedam deelplan Agrarische gebieden. Met de coördinatieregeling kunnen de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van samenhangende vergunningen en procedures worden gebundeld waardoor sprake is van slechts één procedure. Burgemeester en wethouders hebben naar aanleiding daarvan besloten het ontwerpbestemmingsplan en een aantal ontwerp-omgevingsvergunningen voor het plaatsen van kleine windturbines ter inzage te leggen.

Deze herziening biedt tevens de mogelijkheid om het vigerende bestemmingsplan op een aantal aspecten te actualiseren, daar waar in het bestemmingsplan zich een omissie voordoet of waar in de afgelopen periode is meegewerkt aan wijzigingen van het bestemmingsplan. Dit zijn:

  • Wijzigingsplan DS. Christophoripad;
  • De Bult 19 en 21, Appingedam;
  • Garreweersterweg 16, Appingedam;
  • Waterkering langs de Groeve, ter plaatse van de Groeve 28 WZ, Appingedam.

Inzage ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunningen

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunningen met bijlagen liggen vanaf 10 november tot en met 21 december ter inzage bij de Publieksbalie in het gemeentehuis te Appingedam, Wilhelminaweg 14. U kunt inzien tijdens de openingstijden. Alle stukken zijn ook online te raadplegen via onderstaande links.

Zienswijze indienen

Tot en met 21 december 2017 kan een ieder een zienswijze indienen. Een zienswijze dient minimaal voorzien te zijn van uw naam, adres, tegen welk besluit u zich richt en een motivering waarom u het niet eens bent met het besluit.

Indienen van zienswijzen kan op de volgende manieren:

  • schriftelijk naar de gemeenteraad van Appingedam, Postbus 15, 9900 AA, Appingedam;
  • digitaal naar info@appingedam.nl;
  • mondeling door telefonisch een afspraak te maken met de heer M. van der Gaag of mevrouw W. Sprokholt van de afdeling Beleid via telefoonnummer 14 0596.

Officiële bekendmaking

De officiële bekendmaking met de volledige tekst kunt u raadplegen via www.officielebekendmakingen.nl in Staatscourantbericht nummer 65228 d.d. 10 november 2017.

RSS feed
Gewijzigd: 10-11-2017
Ga 1 pagina terug
Naar bovenPrint deze pagina