Kennisgeving ontwerp besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Holwierderweg 15
9901TM15
Publicatiedatum: 18-10-2017
Soort bekendmaking: ontwerpbesluiten
Plaats: Appingedam

Burgemeester en wethouders van Appingedam maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn omgevingsvergunning te verlenen voor de melkrundveehouderij aan de Holwierderweg 15 te Appingedam. De vergunning bestaat uit het veranderen van een inrichting (art. 2.1, lid 1, sub e Wabo).

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen van 18 oktober 2017 tot en met 29 november 2017 ter inzage in het gemeentehuis te Appingedam.

Tijdens de periode van ter inzagelegging kunnen schriftelijk of mondeling zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college. Voor het inbrengen van een mondelinge zienswijze of het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt via www.appingedam.nl, aan de receptie of telefonisch via 14 05 96.

RSS feed
Gewijzigd: 16-10-2017
Ga 1 pagina terug
Naar bovenPrint deze pagina