Ambtshalve uitschrijvingen basisregistratie personen

Dit item is verlopen op 21-09-2017.
Gegevens bekendmaking
Datum beschikking: 10-08-2017
Bekendmaking heeft betrekking op: 9901AG41b
Publicatiedatum: 10-08-2017
Soort bekendmaking: overige bekendmakingen

De gemeente heeft de taak ervoor te zorgen dat gegevens in de basisregistratie personen (BRP) juist, volledig en betrouwbaar zijn. Een inwoner is verplicht om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen vóór vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de woongemeente. Ondanks herhaalde aanschrijvingen is er van een aantal personen geen aangifte van adreswijziging binnengekomen.

Artikel 3:41, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘ambtshalve uitschrijving’ openbaar te publiceren als het niet mogelijk is om de bekendmaking aan de betreffende persoon toe te zenden.

Besluit

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de BRP staan ingeschreven. Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. De personen worden uitgeschreven uit de BRP en zijn vanaf die datum dus niet meer actueel ingeschreven in Nederland.

Naam: Gutteridge
Voorletters: J.E.  
Geboortedatum: 13-04-1978
Datum besluit: 10-08-2017
Laatst bekende adres: Wijkstraat 41 b, 9901 AG, Appingedam

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan een dag na de datum van deze publicatie. Informatie over het indienen van een bezwaarschrift kunt u vinden op www.appingedam.nl/bezwaar.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Appingedam.

RSS feed
Gewijzigd: 25-10-2016
Ga 1 pagina terug
Naar bovenPrint deze pagina