Pagina opties

Groter
RSS

Wijzigingsplan Appingedam – Jukwerderweg 58 ongewijzigd vastgesteld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Appingedam maken, op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het college op 28 januari 2020 het wijzigingsplan 'Appingedam - Jukwerderweg 58' ongewijzigd heeft vastgesteld. Het wijzigingsplan beoogt de wijziging van de bestemming van het perceel aan de Jukwerderweg 58. Er rust een agrarische bestemming op het perceel. Het agrarisch bedrijf ter plaatse is gestopt, waardoor aan het perceel een passende bestemming 'Wonen – E1' wordt toegekend.

Ter inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan ligt, met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 6 februari 2020 gedurende zes weken ter inzage. Het ongewijzigd vastgestelde wijzigingsplan en de hierbij behorende stuken zijn in te zien op de landelijke website Ruimtelijke plannen (planidentificatienummer NL.IMRO.0003.BPJukwrdrwg58-VA01).

Beroep

Tegen het besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd schriftelijk beroep instellen. Beroep dient te worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U kunt alleen beroep instellen:

  • als u ook een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend;
  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om tegen het ontwerp-wijzigingsplan een zienswijze in te dienen.

Ook kunt u tijdens deze periode een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Zo'n verzoek stuurt u naar de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. Een beroepschrift en verzoek om voorlopige voorziening stuurt u naar Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Bij het indienen van een beroepschrift of voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling treedt in werking op de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt. Als binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan dan treedt het plan nog niet in werking. De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak moet dan eerst uitspraak doen over de voorlopige voorziening.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Appingedam of met Rense Kamstra van de afdeling Beleid via telefoonnummer 14 0596.