Pagina opties

Groter
A A
RSS

Ontwerpbestemmingsplan Stad Appingedam – Scholenlocatie Olingermeeden

Op grond van artikel 3.8 Wro en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb), maken burgemeester en wethouders van Appingedam bekend dat met ingang van donderdag 31 januari 2019 tot en met woensdag 20 maart 2019 voor een ieder ter inzage ligt: Ontwerpbestemmingsplan Stad Appingedam – Scholenlocatie Olingermeeden.

Plangebied

Het plangebied betreft de locatie aan de Olingermeeden in Appingedam tegenover het huidige IKC Olingertil.

Beschrijving

Met het bestemmingsplan Stad – Appingedam  - Scholenlocatie Olingertil wordt het bouwen van een regionale kindcentrum mogelijk. Dit Regionaal kindcentrum wordt gerealiseerd ter vervanging van met name de Delta/Bladergroenschool (RENN4 bestuur) die nu aan de Pastorielaan is gevestigd. Het bouwen van een tijdelijke school, die uiteindelijk dienst gaat doen als permanente huisvesting voor RENN4 en een deel van Berjarijke, is niet mogelijk op basis van het geldende bestemmingsplan op de beoogde locatie. Ook de structurele verbetering van de verkeerssituatie rondom de Olingermeeden en het realiseren van een schoolerf vraagt om aanpassing van de regelgeving. Er is een aangepast juridisch kader nodig. Dit juridisch kader is vastgelegd in het ontwerpbestemmingsplan Stad Appingedam – Scholenlocatie Olingermeeden. Op 17 oktober 2018 is het stedenbouwkundig plan gepresenteerd tijdens een informatieavond. Dit stedenbouwkundig plan wordt mogelijk gemaakt middels dit bestemmingsplan.

Inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan Stad Appingedam – Scholenlocatie Olingermeeden inzien bij de Publieksbalie in het Stadskantoor aan de Wilhelminaweg 14 te Appingedam. Deze stukken zijn tevens digitaal te raadplegen. Een volledig digitale versie van het ontwerpbestemmingsplan, met planidentificatienummer NL.IMRO.0003.BPschoolzoneAPP-ON01 is te raadplegen via de website van Ruimtelijkeplannen.

Zienswijze indienen

Een ieder kan gedurende bovengenoemde termijn van zes weken een zienswijze indienen. Een schriftelijke zienswijze moet geadresseerd worden aan: de gemeenteraad van Appingedam, Postbus 15, 9900 AA, Appingedam. Of stuur uw zienswijze naar: info@appingedam.nl.

Maakt u daarbij wel zo duidelijk mogelijk kenbaar tegen welk ontwerpbesluit uw zienswijze zich richt. Een zienswijze dient minimaal voorzien te zijn van uw naam, adres en een motivering waarom u het niet eens bent met het ontwerpbestemmingsplan.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u telefonisch een afspraak te maken met mevrouw L. Terpstra van de afdeling Beleid via telefoonnummer 14 0596.

De zienswijze zal deze ter behandeling worden voorgelegd aan de gemeenteraad bij het voorstel over vaststelling van het bestemmingsplan.