Pagina opties

Groter
RSS

Beperking van verstrekking persoonsgegevens BRP

De gemeente houdt van alle inwoners persoonsgegevens bij in de basisregistratie personen (BRP). Andere (overheids)instanties kunnen sommige gegevens opvragen als dat nodig is voor de uitvoering van hun wettelijke of maatschappelijke taken. Voor sommige instanties kunt u de gemeente vragen om geen gegevens te verstrekken. Hieronder leest u meer over deze geheimhouding.

Wat is de BRP?

De BRP is de basisregistratie personen en is de huidige vorm van de bevolkingsadministratie. De persoonsgegevens van alle inwoners van Nederland staan in de BRP geregistreerd. Van iedere inwoner van Nederland staat in de BRP een persoonslijst. Op deze persoonslijst staan de belangrijkste algemene persoonsgegevens en de daarop aangebrachte veranderingen (naam, geboorte, adres, huwelijk, kinderen, overlijden).

Het bijhouden van de BRP is een taak van de gemeenten. Dit is geregeld in de Wet BRP. Gemeenten wisselen persoonsgegevens met elkaar uit, bijvoorbeeld als u naar een andere gemeente verhuist.

De verstrekking van persoonsgegevens uit de BRP is ook geregeld in de Wet BRP. De gegevens in de BRP worden gebruikt door overheidsinstanties en een aantal aangewezen derden. Hierdoor hoeft u bij veranderingen niet zelf alle overheidsinstanties te informeren.

Wie maken er gebruik van de gegevens in de BRP?

Overheidsorganen

Allerlei gemeentelijke organisaties maken gebruik van de persoonsgegevens in de BRP. Maar ook andere overheidsinstanties ontvangen deze gegevens. Voorbeelden zijn: de Belastingdienst (belastingheffing en toeslagen), de Rijksdienst voor het Wegverkeer (kenteken en rijbewijsregistratie), de Sociale Verzekeringsbank (AOW, kinderbijslag), het ministerie van Justitie (strafrecht) en notarissen (erfrecht). Het gebruik van de BRP-gegevens is belangrijk voor een goede uitvoering van taken van deze instanties.

Het is wettelijk niet mogelijk dat uw gegevens geheim blijven voor deze instanties. Welke persoonsgegevens deze instanties krijgen, is bepaald door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De instanties krijgen alleen de gegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taken.

Derden

Derden zijn alle andere instellingen of personen. Dit zijn:

 1. derden die door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn aangewezen om gegevens te mogen ontvangen uit de BRP. Reden hiervoor is dat deze derden een belangrijke maatschappelijke taak hebben. Voorbeelden hiervan zijn pensioenfondsen of stichtingen die zich met bevolkingsonderzoek bezig houden om ernstige ziekten vroegtijdig te kunnen ontdekken.
 2. derden die zijn aangewezen door de gemeente. Dit wordt geregeld in een gemeentelijke verordening. Het gaat daarbij om instellingen en personen die een belangrijk maatschappelijk belang van de gemeente dienen. Elke gemeente maakt hier zelf keuzes in. Volgens de Wet BRP mag een gemeente aan zo’n derde alleen de volgende gegevens verstrekken: naam, geslacht, naam (ex‑)echtgenoot/geregistreerde partner, naamgebruik, adres, gemeente van inschrijving, geboortedatum en overlijdensdatum.
 3. andere instellingen of personen die persoonsgegevens nodig hebben, die nodig zijn voor de uitvoering van bepaalde wet- en regelgeving. Het gaat hier bijvoorbeeld over een faillissementscurator of een advocaat.
 4. particulieren en commerciële instellingen die uw gegevens vragen voor eigen gebruik (bijvoorbeeld voor een reünie) of handelsdoeleinden. Voor die verstrekking is uw voorafgaande toestemming nodig.

Kunt u verstrekking uit de BRP voorkomen?

Verstrekking aan overheidsorganen
De hiervoor genoemde verstrekkingen aan overheidsorganen zijn wettelijk geregeld. Dit is nodig voor een soepel draaiende overheidsadministratie. Deze wettelijk voorgeschreven verstrekking kunt u niet voorkomen.

Verstrekking aan derden
De verstrekkingen aan derden is ook wettelijk geregeld. Maar voor bepaalde derden kunt u de gemeente verzoeken om geen gegevens te verstrekken. Hieronder leggen we uit wat het gevolg is van deze geheimhouding.

 1. De door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangewezen derden
  Alleen voor de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) is geheimhouding mogelijk. De SILA is een samenwerkingsverband van kerkgenootschappen of andere genootschappen met een geestelijke grondslag. Zij houdt gegevens bij voor de ledenadministratie van de aan dit samenwerkingsverband deelnemende kerken. Deelnemers zijn: de Protestantse Kerk in Nederland, de Rooms-Katholieke Kerk, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Oud-Katholieke Kerk, de Vrij-Katholieke Kerk en de Nieuw-Apostolische Kerk.
  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft bepaald welke gegevens aan de SILA verstrekt mogen worden. Bij een geheimhouding worden onder geen enkele voorwaarde gegevens aan de SILA verstrekt.
 2. De door de gemeente aangewezen derden
  Hebt u verzocht om geheimhouding van uw gegevens? Dan mag de gemeente geen verstrekking doen aan de derden die zij zelf heeft aangewezen.
 3. De verstrekking aan derden vanwege wettelijke bepalingen
  Soms bepaalt de wet dat verstrekking aan een derde toch moet worden gedaan. Een veel voorkomend voorbeeld is een verzoek van een advocaat om gegevens die nodig zijn in verband met een gerechtelijke procedure. Hebt u verzocht om geheimhouding? Dan mag de gemeenten niet zomaar de gegevens verstrekken. De gemeente moet dan een afweging maken tussen uw (privacy)belang en het belang van de verstrekking. Bij de afweging zal de gemeente onderzoeken:
  - of de verstrekking redelijkerwijs in overeenstemming is met het doel van de aanvraag;
  - of de gevraagde gegevens ook echt nodig zijn voor het doel;
  - of de aanvrager de gegevens niet op een andere manier kan krijgen;
  - of uw privacy niet onevenredig zal worden geschaad als we de gegevens verstrekken.
  Voordat de gemeente besluit om uw gegevens te verstrekken, zal zij altijd eerst om uw zienswijze vragen. Besluit de gemeente om de gegevens te verstrekken en bent u het er niet mee eens? Dan kunt u bij het college van burgemeester en wethouders een bezwaar indienen.
 4. Particuliere of commerciële verzoeken
  Verzoekt een particulier of een commerciële instelling de gemeente om gegevens over u te verstrekken? Dan kan dat alleen als u vooraf schriftelijke toestemming geeft.
  Als u om verstrekkingsbeperking hebt verzocht, zal de gemeente zo'n verzoek direct afwijzen.

Hieruit blijkt dat het niet altijd mogelijk is om verstrekking van uw gegevens te voorkomen. Daarom heet dit formeel niet "geheimhouding", maar "verstrekkingsbeperking".

Hoe kunt u om verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens verzoeken?

U kunt een schriftelijk verzoek tot verstrekkingsbeperking indienen bij het college van burgemeester en wethouders van uw woongemeente. Vergeet hierbij niet een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hiervoor ook naar het gemeenteloket. In veel gemeenten kunt u ook via de website het verzoek doen, waarbij u inlogt via DigiD. Informeer voor mogelijkheden en voorwaarden bij uw gemeente.

Het college zal zo spoedig mogelijk aan uw verzoek voldoen. U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging. Een verstrekkingsbeperking geldt tot het moment dat u het verzoek intrekt.

Hebt u eerder in een andere gemeente gewoond?

Dan heeft die gemeente ook nog persoonsgegevens over u. De verstrekkingsbeperking geldt alleen in de gemeente waar u het verzoek indient. Wilt u dat uw vorige woongemeente(n) ook geen gegevens verstrekt? Dan moet u aan deze gemeente(n) ook om verstrekkingsbeperking vragen. Dat moet altijd schriftelijk of aan het gemeenteloket.

Hebt u al een verstrekkingsbeperking geregistreerd en verhuist u naar een andere gemeente? Dan blijft ook in de nieuwe gemeente de verstrekkingsbeperking gelden. U hoeft dus niet opnieuw een verzoek te doen, omdat de registratie van de verstrekkingsbeperking met u 'meeverhuist'.

Meer informatie

Voor meer informatie over de BRP, gegevensverstrekking en de beperking daarvan kunt u terecht bij de afdeling Burgerzaken/Publiekszaken in het Stadskantoor.

Bent u nieuwsgierig welke overheidsorganen wettelijk recht hebben op uw persoonsgegevens? Kijk dan op de website 'Wie krijgt mijn gegevens'.