Actieplannen

logo

Snelmenu

Zoeken

Actieplannen

Dit moet ook in de Eemsdelta

Naast het Uitvoeringprogramma is er een aantal Actieprogramma's opgesteld. Deze Actieprogramma's moeten zorgen voor een versnelling van de activiteiten binnen dat thema. In de Actieprogramma's zijn gerichte acties opgenomen die op korte termijn tot uitvoering of een duidelijke aanpak leiden. Deze worden voornamelijk eerst vanuit regionaal belang -dus voor de hele regio- ingezet. Er zijn Actieprogramma's opgezet:

Actie 1 – sociale cohesie

Met sociale cohesie wordt de mate waarin mensen met elkaar verbonden zijn en zich medeverantwoordelijk voelen voor anderen in hun omgeving bedoeld. Leefbaarheid wordt gemaakt door mensen. Vandaar dat sociale cohesie binnen het Woon- en Leefbaarheidplan als sleutelvoorwaarde wordt gezien.
Alleen als er betrokkenheid is van mensen ontstaat organisatiekracht in gemeenschappen en dan ontstaat bijvoorbeeld informele zorgnetwerken, coproductie voor de inrichting van buurten en dorpen en betrokkenheid van mensen die in de regio wonen, werken, leven.
Dit Actieprogramma moet komen tot een voorstel voor een regionale en stapsgewijze aanpak voor het werken aan sociale cohesie met werkwijze en uitvoering, kosten en fondsen.

Vanaf 2015 is een actieve werkgroep bezig om de sociale cohesie binnen de gemeenten vorm te geven onder de noemer Sociale Vitaliteit. Weten hoe dit exact in elkaar zit en wat er allemaal gebeurt? Klik dan hier. 


Actie 2 - welzijn en zorg

De sector Welzijn en Zorg onderzoekt op dit moment de gevolgen van de decentralisaties en van het Woon- en Leefbaarheidvisie en werkt dit uit in een capaciteitsplanning en investeringen-overzicht. 

Actie 3 - centrumgebieden

De ontwikkeling van de centrumgebieden is een belangrijke schakel in het Woon- en Leefbaarheidplan. Om die ontwikkeling extra aamdacht te geven richt dit Actieprogramma zich specifiek hierop. De regio en de provincie Groningen helpen de gemeenten Delfzijl en Appingedam bij het oplossen van de tekorten die zich voordoen bij de herontwikkeling van de winkelcentra. Daarnaast helpt de regio de gemeente Eemsmond bij het zoeken naar een aanpak die leidt tot versterking van het centrum van Uithuizen.

Werkt het?

Van visie naar doen: We moeten vooral ook in de gaten houden of we het juiste doen. Daarvoor is de Monitor ontwikkeld. ► Lees meer over de Monitor.